เมื่อวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Plasma Technology 2024  ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้กับผู้สนใจทั้งภายในและต่างประเทศ  โดยได้รับทุนสนับสนุนการจัดงานจาก ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลาสมาอย่างยั่งยืน หรือ Hub of Talents for Plasma Technology และได้รับความร่วมมือจากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) เป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน   มีรองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ แดงติ๊บ ผู้จัดการศูนย์วิศวกรรมและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านพลาสมาเทคโนโลยี ซึ่งประกอบไปด้วย Anode Layer Ion Source, Magnetron Sputtering, RF Discharge, Atmospheric Plasma, Plasma Nitriding, Plasma DC-Glow Discharge Tube และ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน และพร้อมทีมงานจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา (Technology Plasma Research Unit) เป็นผู้ประสานงานจัดโครงการ

International Plasma Technology Workshop Unites Students and Experts at SCIMSU

The Faculty of Science at Mahasarakham University, in collaboration with our esteemed partners the Thailand Institute of Nuclear Technology (TINT) and the Science and Technology Park at Chiang Mai University (CMU STeP) organized a practical training workshop on Plasma Technology in 2024. The event occurred from February 5th to 9th, 2024, starting at 09:00 AM, at the Faculty of Science, Mahasarakham University. The workshop featured opening remarks by Professor Dr. Pairot Pramual, the Dean of the Faculty of Science. Associate Professor Dr. Somsak Dangtip, the Manager of the Advanced Engineering and Nuclear Technology Center at TINT, presented the workshop’s objectives. The primary goal of the workshop was to provide students and interested individuals with the opportunity to exchange knowledge in the field of Plasma Technology. The covered topics included Anode Layer Ion Source, Magnetron Sputtering, RF Discharge, Atmospheric Plasma, Plasma Nitriding, and Plasma DC-Glow Discharge Tube. We express gratitude to Assistant Professor Dr. Athit Chingsungnoen and the dedicated team from the Technology Plasma Research Unit for their invaluable contributions as project coordinators, bringing this outstanding workshop to fruition.