เมื่อวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงดาร “การจัดทำแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ (พ.ศ.2567-2571) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และแผนพัฒนาหลักสูตรแบบพลิกโฉม” ณ วิชชิ่งทรี รีสอร์ท จ.ขอนแก่น โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนปฏบัติราชการ การวางแนวทางในการหาจุดเด่นของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาดงาน โดยมีผู้บริหาร และตัวแทนของหลักสูตร ทั้ง 11 หลักสูตร เข้าร่วมโครงการ