พิมพ์ชื่อ หรือนามสกุล หรือชื่อโรงเรียน เพื่อค้นหา
จากนั้นคลิกที่ชื่อ เพื่อดูห้องมูลห้องสอบ – เลขที่นั่งสอบ

แนวปฏิบัติในการสอบ

  • ผู้เข้าสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ฉบับจริง มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ และวางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบในระหว่างการสอบ
  • ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลากำหนดเริ่มทำการทดสอบผ่านไปแล้ว 30 นาที และไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาทำการทดสอบ หากมีเหตุจำเป็นระหว่างทำการทดสอบให้ผู้เข้าสอบแจ้งให้กรรมการคุมสอบทราบ และให้กรรมการคุมสอบพิจารณาดำเนินการตามเหตุจำเป็นเป็นรายกรณี
  • ห้ามกระทำการใดๆ อันเป็นการทุจริตหรือส่อทุจริตในการทดสอบ หากผู้เข้าสอบกระทำการดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นการทุจริตในการทดสอบ ดังนี้
    • การพูด ถาม บอก หรือดูคำตอบซึ่งกันและกัน หรือแสดงอาณัติ สัญญาณ หรือกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดอันส่อไปในทางไม่สุจริต
    • การนำอุปกรณ์อื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตมาใช้ในการสอบ ซึ่งหมายความรวมถึงการนำอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้ามาในห้องสอบด้ว
    • การนำหนังสือ ตำรา พจนานุกรม หรือเอกสารใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาในห้องสอบ

แผนที่การเดินทางมาสถานที่สอบ

https://goo.gl/maps/hZALAS8frB75jGnp7