หอพัก

1) หอพักภายในมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์  https://dorm.msu.ac.th/home1

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคน พักอยู่ในหอพัก ของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และนิสิตทั่วไป ทั้งนี้ นิสิตที่ประสงค์จะพักหอพักภายในมหาวิทยาลัย ต้องทำการสมัครเข้าพักตามระยะเวลาที่ประกาศรับสมัครทุกปีการศึกษา โดยมีรายชื่อหอพัก ดังนี้

เขตพื้นที่ขามเรียง

- หอพักกันทรวิชัย (หอหญิง)
- หอพักกุดรัง (หอหญิง)
- หอพักกุดรัง (หอหญิง)
- หอพักบรบือ (หอหญิง)
- หอพักพยัคฆภูมิพิสัย (หอชาย)
- หอพักพยัคฆภูมิพิสัย (หอชาย)
- หอพักยางสีสุราช (หอหญิง)
- หอพักวาปีปทุม (หอหญิง)

เขตพื้นที่ในเมือง

- หอพักการเกด (หอหญิง)
- หอพักการเวก (หอหญิง)
- หอพักชงโค (หอหญิง)
- หอพักชวนชม (หอหญิง)
- หอพักชัยพฤกษ์ (หอหญิง)
- หอพักปฐมเวศน์ (หอหญิง)
- หอพักปาริชาติ (หอชาย)
- หอพักพุทธรักษา (หอหญิง)
- หอพักราชพฤกษ์ (หอชาย)
- หออินทนิล (หอหญิง)

2) หอพักภายนอกมหาวิทยาลัย

บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีหอพักภายนอกให้นิสิตเลือกพักอาศัยได้ตามความต้องการมีเป็นจำนวนมาก