1) ภายในมหาวิทยาลัย

รถราง
รถรางประหยัดพลังงาน วิ่งรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคามในเขตพื้นที่ขามเรียง ซึ่งเริ่มเดินรถออกให้บริการ ในวันจันทร์ – ศุกร์ เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 -20.00 น. และวันเสาร์อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 -17.30 น. โดยรถรางมีจุดเริ่มต้นจากข้างหอพักกุดรัง วิ่งตามแผนผังเส้นทางที่กำหนด ผ่านไปยังคณะต่าง ๆ ในเขตมหาวิทยาลัย และกลับมาที่จุดเริ่มต้นใหม่

รถจักรยานยนต์
นิสิตสามารถนำรถจักรยานยนต์มาใช้ภายในมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งปัจจุบันมีนิสิตนำรถจักรยานยนต์มาใช้เป็นจำนวนมาก ดังนั้น นิสิตจึงต้องใช้รถด้วยความไม่ประมาท ถูกกฎจราจร เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้

รถจักรยาน
นิสิตสามารถนำรถจักรยานมาใช้ภายในมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งมีพื้นที่จอดรถจักรยานของคณะต่าง ๆ ไว้ใกล้กับอาคารเรียน

2) ภายนอกมหาวิทยาลัย

มีรถสองแถวประจำทาง
รถสีเหลือง วิ่งระหว่าง มมส (ม.เก่า หรือ เขตพื้นที่ในเมือง) ถึง (ม.ใหม่ หรือ เขตพื้นที่ขามเรียง) รถสีฟ้า/น้ำเงิน วิ่งระหว่าง บขส. (อ.เมือง) ถึง มมส. (ม.ใหม่ หรือ เขตพื้นที่ขามเรียง)