แหล่งเรียนรู้และทำกิจกรรม

ห้องอ่านหนังสือคณะวิทยาศาสตร์
ห้องอ่านหนังสือ ของคณะวิทยาศาสตร์ ห้อง Science Working Space (SC2-305) ไว้คอยบริการนิสิตเพื่อที่นั่งอ่านหนังสือ เป็นกลุ่ม หรือ คนเดียวได้ โดยรองรับนิสิตได้จำนวน 85 ที่นั่ง

ห้องอ่านหนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัย มีห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง ให้บริการแก่นิสิต โดยตั้งอยู่ที่ สำนักวิทยบริการ อาคารวิทยบริการ A จำนวน 2 อาคาร

บริเวณลานหน้าสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มีพื้นที่ให้นิสิตได้ทำกิจกรรม นั่งพักระหว่างรอเรียน โดยมีบรรยากาศที่ร่มรื่น ณ บริเวณลานหน้าสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์