สถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย

1) สนามกีฬามหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีสถานที่สำหรับนิสิตได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย ที่เพียงพอต่อนิสิต ได้แก่ อาคารพลศึกษา สนามกีฬาสีฟ้า สนามกีฬาสีแดง

2) สวนสุขภาพและสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สวนสุขภาพและสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถือเป็นแหล่งออกกำลังและพบปะเพื่อน ๆ ได้เป็นอย่างดี สำหรับใครที่อยู่บริเวณใกล้เคียงในเขตท่าขอนยางหรือเขตขามเรียง ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นิสิต ครู อาจารย์หรือชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง สามารถมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกันได้ สถานที่สวนสุขภาพตั้งอยู่ติดกับอาคารบรมราชกุมารี ตรงข้ามกับคณะเภสัชศาสตร์ เวลาเปิด ปิด ไม่มี แต่แนะนำว่าไม่ควรมาวิ่งหรือออกกำลังกายคนเดียวในช่วงดึก ๆ เพราะจะเป็นอันตรายได้

3) สวนศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สวนป่าศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) ตั้งอยู่ข้างรั้วโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ใกล้สามแยกทางเข้าอาคารพลศึกษา มุ่งให้เป็นสถานที่เรียนรู้ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ เรียนรู้วัฒนธรรมอีสาน เชื่อมโยงกับพรรณไม้ ผ่านคำบอกเล่า “ตำนานป่าโคกหนองไผ่” ให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานของ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือผู้สนใจ ให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการต่างๆ มุ่งเน้นเรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเกษตรแบบผสมผสาน ตลอดจนเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของบุคลากรและ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม