เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการเรียนการสอน สำหรับครูฟิสิกส์ในยุคสมัยใหม่ ขึ้น ณ ห้องประชุมทานตะวัน SC1-200 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ผศ.ไพรัตน์ ธรรมแสง บรรยายในหัวข้อ “การสอนฟิสิกส์จากอดีตถึงอนาคต” อ.ดร.นิติศักดิ์ ปาสาจะ บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาการเรียนการสอนทางฟิสิกส์” ดร.ยศวัฒน์ พาผล บรรยายในหัวข้อ ” วิทย์พลังสิบ” และ รศ.ดร.สุภกร หาญสูงเนิน บรรยายในหัวข้อ “นวัตกรรมการสอนทางฟิสิกส์” โดยมีคุณครูฟิสิกส์สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 54 คน