เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ SCIMSU Global Citizenship Camp 2024 รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมวิชชิ่งทรี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุฤทธิ์ เจริญอินทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาองค์กรดิจิทัล เป็นประธานเปิดโครงการ การจัดโครงการในครั้งนี้ โดยการจัดโครงการดังกล่าวเป็นค่ายฝึกภาษาเพื่อการเป็นพลเมืองสากล เรียนรู้โลกกว้าง วัฒนธรรมที่หลากหลาย เปิดประสบการณ์ใหม่ เปิดโลกให้กว้าง เพื่อโอกาสที่มากขึ้น โดยทีมงานวิทยากรจากชมรม MSU Home room นำโดย ผศ.ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ พร้อมนิสิตจากชมรมฯ เป็นทีมวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งมีนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จาก 4 มหาวิทยาลัย ในเครือเทา-งามเ ข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เจ้าภาพ) มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 50 คน พร้อมสร้างเครือข่ายของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา – งาม