เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียนโครงการ วมว. ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 15 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี (15th Science Research Conference, SRC15) เป็นงานประชุมทางวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาและนักวิชาการ ทำให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ และเกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันของมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม โครงการนี้ยังเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ นิสิตระดับปริญญาตรี และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงนักเรียนโครงการ วมว. ได้แสดงผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย นักวิชาการระดับประเทศ โดยในปีนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ส่งอาจารย์ บุคลากร นิสิตระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และนักเรียนโครงการ วมว. เข้าร่วมการนำเสนอผลงานทั้งภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) และได้ร่วมนำเสนอนิทรรศการผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม