เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียนโครงการ วมว. ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลอาจารย์วิทยาศาสตร์ดีเด่น บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น และรางวัลนิสิตวิทยาศาสตร์ดีเด่น มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปี 2567 ซึ่งในปีนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีผู้ได้รับรางวัล ได้แก่

1) รางวัลอาจารย์วิทยาศาสตร์ดีเด่น (รางวัลระดับดีเด่น) ผศ.ดร.วรุจน์ นาคเสน ภาควิชาคณิตศาสตร์

2) รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาศาสตร์ดีเด่นด้านบริหารจัดการ (รางวัลระดับดีเด่น) น.ส.พรนิภา วิจารณ์จิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

3) รางวัลนิสิตวิทยาศาสตร์ดีเด่นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (รางวัลระดับดีเด่น) น.ส.รัตติยา ทุงจันทร์ นิสิตระดับปริญญาโท สาขาชีววิทยา

4) รางวัลนิสิตวิทยาศาสตร์ดีเด่นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (รางวัลระดับดีมาก) นายจักรภพ นรสาร นิสิตระดับปริญญาโท สาขาเคมี

โอกาสนี้ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยังได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ ในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 16 ในระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2567 ภายใต้หัวข้อ “Harmony of Science in the Extreme Climate Era” รวมพลังวิทยาศาสตร์ในยุคภูมิอากาศสุดขั้ว