บุคลากร นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มมส พร้อมทั้งนักเรียนโครงการ วมว. คว้ารางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 15 (SRC15) ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนว 6 รางวัลได้แก่

1) นางสาวรัตติยา ทุงจันทร์ นิสิตหลักสูตร วท.ม.ชีววิทยา รางวัล OUTSTANDING AWARD ประเภท ORAL

2) นายจักรภพ นรสาร รางวัล นิสิตหลักสูตร วท.ม.เคมี รางวัล OUTSTANDING AWARD ประเภท POSTER

3) นางสาวเมย์วดี ชินคำ รางวัล นิสิตหลักสูตร วท.ม.เคมี รางวัล OUTSTANDING AWARD ประเภท POSTER

4) นาวสาวพรชิตา อินทรีย์ นิสิตหลักสูตร วท.บ.ฟิสิกส์ รางวัล OUTSTANDING AWARD ประเภท POSTER

5) นางสาวธันยพร เหล่าลือชา นางสาวมิ่งกมล แก้วอรสาร นางสาวชนินาถ ชินบุตร (นักเรียนโครงการ วมว.) OUTSTANDING ประเภท POSTER

6) นางรัชณู กานุมาร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รางวัล GOOD AWARD ประเภท POSTER