ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ Nanjing institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Science เป็นเจ้าภาพร่วมในงานประชุม The 6th International Conference of Palaeogeography ซึ่งเป็นโครงการประชุมระดับนานาชาติที่มี Nanjing institute of Geology and Palaeontology เป็นเจ้าภาพหลัก ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรม Nanjing Hengda Hotel เมืองหนานจิง มณฑลเจียงชู สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี รศ.ดร. มงคล อุดชาชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา พร้อมด้วยคณาจารย์ และนิสิตภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมนำเสนอผลงานและเพื่อเป็นการร่วมพัฒนานิสิตและบุคลากรด้านทักษะการนำเสนอผลงานและการสร้างเครือข่ายด้านบรรพชีวินวิทยาระดับนานาชาติ

โดยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลจำนวน 2 ผลงาน ได้แก่

  1. นายกันตณัฐ ตระกูลวีระยุทธ นิสิตปริญญาเอก สาขาบรรพชีวินวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัล “Best Oral Presentation”
  2. นายเสกสรร เฉิดรัศมี นิสิตปริญญาโท ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัล “Best Poster Presentation”