นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มมส ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารอันดับสูงสุดร้อยละ 10 ของสาขา
Top 10% หรือ Tier 1 journal ในปี 2024
(นับจากวันที่ 21 มี.ค. – 25 มิถุนายน 2567)

  1. รศ.ดร. สุภกร หาญสูงเนิน ตีพิมพ์ในวารสาร Applied Sciences และวารสาร Symmetry-Basel
  2. อ.ดร.วิริยา ทองสมบูรณ์ ตีพิมพ์ในวารสาร Environmental Chemistry Letters