ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล Scopus ของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567 (โดยรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1-25 มิถุนายน 2567) จำนวน 38 ผลงาน

ที่มา : งานวิจัย ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มมส

รายละเอียดผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มมส : https://science.msu.ac.th/?page_id=12831