เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 งานกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 ขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (500 ที่นั่ง) อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีกิจกรรมแนะนำผู้บริหาร แนะนำงานอาคารสถานที่ แนะนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมแนะนำการเรียนและแนวทางการประกอบอาชีพโดยพี่ศิษย์เก่า และการแนะนำข้อมูลสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์พร้อมกิจกรรมต้อนรับอย่างอบอุ่น