เมื่อวันที่ 18-30 มิถุนยน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติยา เทพารส อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นนักวิจัยในเครือข่ายนักออกแบบการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Modelling of Infectious disease in South East Asia ) หรือ MIDSEA เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมจัดโครงการ MIDSEA summer school ณ ประเทศเวียดนาม โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือของเครือข่ายนักวิจัยในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากหลากหลายสถาบัน ประกอบด้วย Mahasarakham University, Mahidol Oxford Research Unity, National University of Singapore, Oxford University Clinical Research Unit, และ the University of the Philippines ที่ร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนฤดูร้อนสำหรับสอนนักวิทยาศาสตร์ นักสาธารณสุข นักวางยุทธศาสตร์สำหรับการควบคุมโรคระบาด และนักเศรษฐศาสตร์ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างตัวแบบการระบาดของโรคติดต่อ เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดต่อในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักสาธารณสุข และ WHO เข้าร่วมจากทั้งหมด 17 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ มีนิสิตระดับปริญญาโท จากหลักสูตร วท.ม. วิทยาการจัดการสถิติ นายปัญณธณ เครือบคนโท เป็นตัวเเทนในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย