นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มมส ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารอันดับสูงสุดร้อยละ 10 ของสาขา (Top 10% หรือ Tier 1 journal) ในปี 2024 (นับจากวันที่ 21 มี.ค. – 25 มิถุนายน 2567)

1. อ.ดร.ภาคิน นพวรรณ์ ภาควิชาเคมี วารสาร Green Chemistry

2. รศ.ดร.นพคุณ ภักดีณรงค์ ภาควิชาชีววิทยาวารสาร Fish & Shellfish Immunology

3. ผศ.ดร.เกรียงไกร พลหงส์ ภาควิชาเคมี วารสาร Food Chemistry และวารสาร Talanta

4. รศ.ดร.วัสกา ศิริอังคาวุธ ภาควิชาเคมี วารสาร Food Chemistry และวารสาร Talanta

5. รศ.ดร.จิตรลดา วิชาผง ภาควิชาเคมี วารสาร Food Chemistry และวารสาร Talanta

6. ผศ.ดร.ธีรพร กทิศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา วารสาร Foods

7. ผศ.ดร.ฐิติยา เทพารส ภาควิชาคณิตศาสตร์ วารสาร Scientific report

8. อ.ดร.จันทร์ธิมา อุปัญญ์ ภาควิชาเคมี วารสาร Talanta