Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ ลงพื้นที่พัฒนาโจทย์วิจัย ณ จังหวัดมหาสารคาม

โครงการคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ ลงพื้นที่พัฒนาโจทย์วิจัย ณ จังหวัดมหาสารคาม

              เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 ทีมงานวิจัยในโครงการคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วย ผศ.ดร. ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ  และ อาจารย์ ธนัทเดช โรจนกุศล จากภาควิชาฟิสิกส์ และ ดร. พรชัย อุทรักษ์ จากภาควิชาชีววิทยา ได้ลงพื้นที่พัฒนาโจทย์วิจัยสำหรับการดำเนินโครงการคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ ในปี 2557 ภายใต้หัวข้อวิจัยเรื่อง “การจัดการป่าชุมชนกระโหล่ง-โป่งแดง ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” ร่วมกับเกษตรในพื้นที่ศึกษา ตัวแทนจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (สปก.) และตัวแทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีผู้เข้าร่วมพัฒนาโจทย์วิจัยทั้งสิ้น 23 คน