ประกาศการดำเนินการสรรหากรรมการประจำคณะประเภทคณาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์

ผู้สิทธิ์เสนอชื่อ : คณาจารย์ประจำ ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานวิชาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
วิธีการเสนอชื่อ : ผู้เสนอชื่อส่งแบบฟอร์มการเสนอชื่อผ่านระบบ e-office โดยส่งมาที่ คุณอมรรัตน์ หลายโคตร (เลขานุการคณะกรรมการฯ) เท่านั้น
ระยะเวลาการเสนอชื่อ : วันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2564 ในเวลา 09.00-15.00 น.

ประกาศ-กก.ประจำคณะ-ชีวะ64

ดาวน์โหลด