กำหนดการ
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตเคมี และโครงการพัฒนาคุณลักษณะนิสิตตามทักษะในศตวรรษที่ 21
ทักษะสารสนเทศ ชีวิตและอาชีพ: “เตรียมพร้อมเข้าสู่อาชีพแบบมืออาชีพ”
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

08:30-08:55 น.
ลงทะเบียนและเตรียมความพร้อม On site (ห้อง SC1-200)

08:55-09:00 น.
พิธีเปิด
กล่าวเปิดงานโดย รองศาสตราจารย์ ชาติไทย แก้วทอง (หัวหน้าภาควิชาเคมี)
ผู้ดำเนินรายการ รองศาสตราจารย์ประไพรัตน์ สีพลไกร

09:00-10:30 น.
การบรรยายในหัวข้อ “บุคลิกภาพนั้นสำคัญไฉน” (ตอน 1) บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา ไชยา
ผู้ดำเนินรายการ รองศาสตราจารย์ประไพรัตน์ สีพลไกร

10:30-10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10:45-12:00 น. การบรรยายในหัวข้อ “กริยามารยาททางสังคม” (ตอน 2)

12:00-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00-13:45 น.
การบรรยายในหัวข้อ “การเขียน CV และการใช้อีเมล์เพื่อการติดต่องาน” บรรยายโดย ดร. อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์
ผู้ดำเนินรายการ ดร. อรสา อินทร์น้อย

13:45-14:00 น. ถาม/ตอบ

14:00-14:45 น. การบรรยายในหัวข้อ “สัมภาษณ์งานอย่างไรให้เข้าตา” บรรยายโดย คุณดิเรก เนวะมาตย์ และ คุณศิริชัย วังคะฮาต
ผู้ดำเนินรายการ รองศาสตราจารย์ชาติไทย แก้วทอง

14:45-15:00 น. ถาม/ตอบ

15:00-15:15 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15:15-15:45 น. การบรรยายในหัวข้อ “ทักษะการทำงานเป็นทีม” บรรยายโดย ดร. ธราดล (จาก ปตท.สผ.)
ผู้ดำเนินรายการ ดร. วิญญา ดุงแก้ว
15:45-16:00 น. ถาม/ตอบ