เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม SC3-203 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้การต้อนรับ พันเอก สมสฤษดิ์ สินหนัง ผู้อำนวยการส่วนบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการวิจัยกับทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีแนวทางการวิจัย ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ