เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 จึงทำให้รูปแบบการดำเนินการเป็นแบบถ่ายทอดสดผ่าน Live Facebook โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการพร้อมให้โอวาทและกล่าวต้อนรับนสิตใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุฤทธิ์ เจริญอินทร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและวิเทศสัมพันธ์ ได้บรรยายถึงสภาพโดยรวมของการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยที่นิสิตใหม่จะต้องปรับตัว พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียน ระบบการเรียน กิจกรรมต่าง ๆ การใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมในคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยปีการศึกษา 2564 นี้ คณะวิทยาศาสตร์มีนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่ยืนยันสิทธิ์จำนวนทั้งสิ้น 823 คน จากทั้งหมด 4 ภาควิชา 9 หลักสูตร