เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตัดต่อวีดิทัศน์เพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ : เทคนิคการตัดต่อวิดีโอให้โดนใจผ่านมุมมองแบบศิลปะ” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสระ ธานี รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าเปิดโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สันติ สิงห์สุ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้และฝึกทักษะการปฏิบัติใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตสื่อวิดีทัศน์ที่ทันสมัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะในยุคดิจิทัล อันจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ประมาณ 40 คน