เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 10.00-13.00 น. ภาควิชาคณิตศาตร์ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น ณ ห้อง SC1-101 สำนักงานภาควิชาคณิตศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน โดยในปีนี้คณะวิทยาศาสตร์มีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตยา แสนศักดิ์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตยา แสนศักดิ์ เป็นบุคลากรที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถ พร้อมทั้งได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ อย่างเต็มศักยภาพ ในงานด้านวิชาการ งานวิจัย และงานด้านอื่น ๆ เพื่อช่วยผลักดันให้คณะวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้า และมีคุณภาพ ในนามของคณะวิทยาศาสตร์ ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรรุ่นหลัง และขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงโปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไป

ดูรูปภาพเพิ่มเติมและแสดงมุทิตาจิตออนไลน์