คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือนกันยายน 2564

1) รองศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา แก้วกล้า สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”สาขาวิชาจุลชีววิทยา
2) รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาศ นานอก โสภาลดาวัลย์ สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”สาขาวิชาชีววิทยา
3) รองศาสตราจารย์ ดร.วรนันต์ นาคบรรพต สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”สาขาวิชาชีววิทยา
4) รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร แสนสุข สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”สาขาวิชาชีววิทยา
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลฉัตร ตราชู สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์