คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ผลงานโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดดเด่นโครงการ Young Rising Stars of Science Award 2021 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในงาน The 47th International Congress on Science, Technology and Technology – based Innovation (STT47) ที่อาคารวุฒิชัยกปิลกาญจน์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้แก่

รางวัลเหรียญเงิน (Silver Prize)
1) นางสาวครองขวัญ ภักดิ์สอนิสิทธิ์ นายนัฐพงษ์ ศรีเตชะ นายศุกร์ธร บุญดก ภาควิชาคณิตศาสตร์ ชื่อผลงาน ตัวแบบพยากรณ์โอกาสการเกิดฝนฟ้าคะนองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน Forecasting Model for the Chance of Thunderstorms in Upper Northeastern, Thailand อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ อาจารย์ ดร.สุภาวดี วิชิตชาญ

รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Prize)
1) นางสาวศิริพร ศิลาพัฒน์ นางสาวศิริวรรณ เหล่าพิลัย ภาควิชาฟิสิกส์ ชื่อผลงาน การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาในเชิงพื้นที่ของคลอโรฟิลล์-เอด้วยข้อมูลจากดาวเทียมอะควาโมดิส ANALYSIS OF SPATIAL TEMPORAL VARIATIONS OF CHLOROPHYLL-A USING DATA FROM AQUA MODIS SATELLITE อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ อาจารย์ธนัทเดช โรจนกุศล
2) นายสุริยา หนองแก นายคชรินทร์ ตังพานิช ภาควิชาฟิสิกส์ ชื่อผลงาน การพัฒนาวัสดุขั้วไฟฟ้าจาก Ni(OH)2 สำหรับใช้งานในตัวเก็บประจุยิ่งยวด Development of electrode materials from Ni(OH)2 for supercapacitor application อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ขวัญฤทัย วงศาพรม
3) นางสาวชนินาถ ศรีอัดชา นางสาวพจนา โพธิ์นิล นางสาวศยามล สอนบุดดี ภาควิชาเคมี ชื่อผลงาน พอลิเมอร์ดูดซับยิ่งยวดชนิดใหม่ที่ได้จากแป้งเป็นพื้นฐาน: การสังเคราะห์ การวิเคราะห์และประสิทธิภาพการบวม Novel starch-based superabsorbent polymers: synthesis, characterization and swelling performance อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ชาติไทย แก้วทอง ผศ.ดร.อรอนงค์ ชีระโรจน์
4) นางสาวสุดารัตน์ สุขพเนา ภาควิชาชีววิทยา การจำแนก Streptomyces sp. สายพันธุ์ SBTS01 และ W18L9 เป็นแบคทีเรียสปีชีส์ใหม่ และการทำเหมืองข้อมูลจีโนมแสดงคุณสมบัติของแบคทีเรียในการส่งเสริมการเจริญให้กับพืช Identification of Streptomyces sp. strain SBTS01 and W18L9 as Novel Species and Genome Data Mining Revealed the Biosynthesis Potential as Plant Growth Promoter อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อรอุมา แก้วกล้า