คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จำนวน 2 โครงการ

ปฏิทินการรับสมัคร

1–20 ธันวาคม 2564สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ https://science.msu.ac.th
29 ธันวาคม 2564ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ https://science.msu.ac.th
10 มกราคม 2565สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ เวลา 09.00 – 12.00 น. (โครงการโรงเรียนในเครือช่าย) และ เวลา 13.00-15.00 น.
(นักเรียนจากโครงการ วมว.)
17 มกราคม 2565ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ https://science.msu.ac.th
7-8 กุมภาพันธ์ 2565ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ mytcas.com ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ์จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา
จะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้
9 กุมภาพันธ์ 2565สละสิทธิ์ช่วงที่ 1 สำหรับผู้ขอยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.mytcas.com
11 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ https://science.msu.ac.th


1) โครงการโรงเรียนในเครือข่าย (จำนวน 69 คน)

ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร || >>>>> สมัครออนไลน์ <<<<<


รายชื่อโรงเรียนในเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 60 โรงเรียน
1) โรงเรียนนาข่าวิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
2) โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม
3) โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม
4) โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
5) โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
6) โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ จังหวัดมหาสารคาม
7) โรงเรียนบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
8) โรงเรียนมหาวิชานุกูล จังหวัดมหาสารคาม
9) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จังหวัดมหาสารคาม
10) โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม
11) โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
12) โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ จังหวัดมหาสารคาม
13) โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดมหาสารคาม
14) โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
15) โรงเรียนจระเข้วิทยายน จังหวัดขอนแก่น
16) โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
17) โรงเรียนซำสูงพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
18) โรงเรียนชนบทศึกษา จังหวัดขอนแก่น
19) โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
20) โรงเรียนสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
21) โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
22) โรงเรียนกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
23) โรงเรียนบัวขาว จังหวัดกาฬสินธุ์
24) โรงเรียนคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
25) โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์
26) โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์
27) โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์
28) โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด
29) โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด
30) โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จังหวัดร้อยเอ็ด
31) โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด
32) โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
33) โรงเรียนทรายทองวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด
34) โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
35) โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด
36) โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร จังหวัดร้อยเอ็ด
37) โรงเรียนหนองพอกวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด
38) โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด
39) โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด
40) โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด
41) โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด
42) โรงเรียนหินกองวิทยาคาร จังหวัดร้อยเอ็ด
43) โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย จังหวัดร้อยเอ็ด
44) โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี จังหวัดร้อยเอ็ด
45) โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
46) โรงเรียนโนนกอกวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
47) โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร
48) โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม จังหวัดยโสธร
49) โรงเรียนเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
50) โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ จังหวัดยโสธร
51) โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ
52) โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ
53) โรงเรียนชานุมานวิทยาคม จังหวัดอำนาจเจริญ
54) โรงเรียนพนมดงรักวิทยา จังหวัดสุรินทร์
55) โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ จังหวัดมุกดาหาร
56) โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
57) โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
58) โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
59) โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี
60) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดเพชรบูรณ์


2) นักเรียนจากโครงการ วมว. (จำนวน 17 คน)

ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร || >>>>> สมัครออนไลน์ <<<<<

รายชื่อโรงเรียนโครงการ วมว.
1) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2) โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
3) โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
4) โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
5) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
6) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
7) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
8) โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
9) โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
10) โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
11) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
12) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
13) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
14) โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
15) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
16) โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
17) โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์(มอ.สุราษฏร์ธานี)
18) โรงเรียนสุรวิวัฒน์
19) โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษาฯ