คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่นและบุคลากรดีเด่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2564
ได้แก่

รางวัลอาจารย์เชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่น อาจารย์ ดร.เอกพจน์ ศรีฟ้า ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น นางสาวพรนิภา วิจารณ์จิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์ดีเด่น-65

บุคลากรดีเด่น