คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา อินทร์น้อย สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”สาขาวิชาเคมีอนินทรีย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี หอมชาลี สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”สาขาวิชาสถิติศาสตร์