นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มีผลงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยจากสถาบันทั่วโลกกว่า 25 ประเทศ จำนวน 46 ผลงาน และมีผลงานวิจัยในปี 2021 จำนวน 156 ผลงาน คิดเป็น 104% ของจำนวนนักวิจัยทั้งหมด ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

รายชื่อผลงานวิจัยกับต่างประเทศ

รายชื่อผลงานวิจัยทั้งหมด