เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการการนำเสนอโครงการต่อชุมชน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ณ โรงเรียนบ้านบึงเนียม บึงใคร่นุ่น ท่าหิน ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบเงินอุดหนุนสำหรับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล โครงการพัฒนาเกษตรท้องถิ่นและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในชุมชน ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ภายใต้ชื่อ “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อ
พัฒนาการเกษตรท้องถิ่น และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น แบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็น System Integrator และ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นที่ผ่านมาเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะวิทยาศาสตร์ ได้ทำการจ้างงานทั้งหมด 18 รายเป็นเวลา 11 เดือน และส่งเสริมการพัฒนาทักษะผู้รับจ้างงานดำเนินการอบรมครบทั้ง 4 ทักษะ ได้รวบรวมข้อมูลศักยภาพของชุมชน จัดทำแผนที่เดินดิน จัดทำ Application บึงเนียม เพื่อการวางแผนการผลิต การตลาด และแรงงาน การศึกษาความเป็นไปได้ของ การยกระดับแปลงผักสู่มาตรฐาน GAP การพัฒนาตราสัญลักษณ์และหีบห่อบรรจุภัณฑ์ และจัดตั้งจุดเรียนรู้โรงเรือนอัจฉริยะ ซึ่งในการดำเนินการที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพชุมชน โรงเรียนในพื้นที่ทั้ง 2 แห่ง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เกิดการขยายผลอย่างเป็นรูปธรรม การจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการถ่ายทอดโครงการสู่ชุมชนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป