ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ รับมอบกระเช้าแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ดังนี้

วันที่ 4 มกราคม 2565
รับมอบและมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่จาก นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์ ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แด่ ผูู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 5 มกราคม 2565
มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แด่ ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แด่ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา
รับมอบและมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่จากผู้บริหารและตัวแทนของภาควิชาชีววิทยา
รับมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่จากรองคณบดีและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
บุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แก่คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์