คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอแสดงความชื่นชมกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (Scopus) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2565

ชื่อ-สกุล : ณัฐกานต์ กาญจนะ หลักสูตร ปร.ด.ฟิสิกส์
ผลงานวิจัย : การเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของอนุภาคนาโน TiO2 ทรงกลมกลวงเจือ Fe3+ ที่มีเฟสโครงสร้างผลึกแบบอะนาเทสในสารละลายเมทิลีนบลูภายใต้การฉายแสงในย่านที่ตามองเห็น ( Photocatalytic activity of nanocrystalline Fe3+-doped anatase TiO2 hollow spheres in a methylene blue solution under visible-light irradiation ) 

ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร : Journal of Materials Science: Materials in Electronics,  ISSN 0957-4522
ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI มีค่า impact factor  ณ ปี ค.ศ. 2020 เท่ากับ 2.478

อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา เหลากูล

รายละเอียดผลงานวิจัย :

  1. Photocatalytic activity of nanocrystalline Fe3+-doped anatase TiO2 hollow spheres in a methylene blue solution under visible-light irradiation | SpringerLink
  2. Effect of carbonization temperature on the electrocatalytic property and efficiency of dye-sensitized solar cells derived from corncob and sugarcane leaf agricultural residues | SpringerLink