ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (Science Training Center : STC) ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น  จำนวนทั้งสิ้น 94 คน ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ใคร่ขอขอบคุณ คุณครูวิวัฒน์ชัย  ธงภักดี ผู้ประสานงาน และ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น ผู้อำนวยการ ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์
สำหรับเนื้อหาในการเรียนรู้ มีดังนี้

เวลา 09.00-12.00 น.
ม.4 การเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ชีววิทยา) ห้อง SC1-306
ม.5 การสกัด DNA (ชีววิทยา) ห้อง SC1-304
ม.6 สมบัติและปฏิกิริยาของแอลกอฮอล์กรดอินทรีย์และเอสเตอร์ (เคมี) ห้อง SC2-207