เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 คณะนักวิจัยในนามของกองทัพเรือ โดยกรมอู่ทหารเรือ นำโดย นาวาเอกบพิธ ทศเทพพิทักษ์ ผอ.โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ กศษ.กพช.อร. นาวาเอกกิตติ์ธนภูมิ ว่องวรานนท์ หัวหน้าแผนกโรงงานเครื่องกล กองโรงงาน อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ และ ดร.บรรยงค์ จงไทยรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการ และ ผจก.ฝ่ายวิศวกรรม บริษัทจงไทยรุ่งเรือง จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยตามแผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อดำรงสภาพยุทโธปกรณ์ของกองทัพสำหรับอุตสาหกรรมความมั่นคงและป้องกันประเทศ ในหัวข้อเรื่อง “การปรับปรุงคุณสมบัติความต้านทานการกัดกร่อนของโลหะผสมนิกเกิลอะลูมินัมบรอนซ์โดยการเคลือบฟิล์มคาร์บอนเสมือนเพชร” โดยโครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี 2563 จำนวน 1,998,000 บาท จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งมี ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันกับกองทัพเรือ โดยกรมอู่ทหารเรือ ในเจตจำนงที่จะร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลาสมา วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม และนับเป็นก้าวย่างที่สำคัญที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ของทั้งสองหน่วยงานให้มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ ที่จะทำให้องค์ความรู้ขยายผลออกไปในวงกว้าง นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ร่วมกันต่อไป ตามวัตถุประสงค์ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

ตัวอย่างชิ้นงาน Pump Impeller ทำจากวัสดุนิกเกิลอะลูมินัมบรอนซ์ (NAB) ก่อนและหลังเคลือบฟิล์มคาร์บอนเสมือนเพชร เพื่อเพิ่มสมบัติเชิงกลและความต้านทานการกัดกร่อนเชิงกายภาพและเชิงเคมี

ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน และ ผศ.ดร.พิษณุ พูลเจริญศิลป์ บรรยายความก้าวหน้าโครงการวิจัย ณ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บรรยากาศระหว่างการบรรยายความก้าวหน้าโครงการวิจัย ณ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดร.บรรยงค์ จงไทยรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัทจงไทยรุ่งเรือง จำกัด ได้ให้ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการขึ้นรูปชิ้นส่วนเชิงกล

นาวาเอกบพิธ ทศเทพพิทักษ์ ผอ.โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ และ นาวาเอกกิตติ์ธนภูมิ ว่องวรานนท์ หัวหน้าแผนกโรงงานเครื่องกล กองโรงงาน อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ได้นำเสนอโจทย์วิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทดสอบ Corrosion Fatigue

นิสิตปริญญาเอก (ผู้ช่วยวิจัย) หลักสูตร ปร.ด. ฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ ได้ร่วมรับฟังการบรรยายความก้าวหน้าโครงการวิจัยฯ และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจัย

ภาพตัวอย่างชิ้นงาน NAB ที่ใช้ทดสอบเคลือบฟิล์มคาร์บอนเสมือนเพชร เพื่อเพิ่มสมบัติเชิงกลและความต้านทานการกัดกร่อนเชิงกายภาพและเชิงเคมี

ภาพตัวอย่างระบบเคลือบฟิล์มคาร์บอนเสมือนเพชร

ภาพขณะทดสอบระบบเคลือบฟิล์มคาร์บอนเสมือนเพชร