เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่1/2565 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา SC3-202 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผ่านระบบออนไลน์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน ประธานสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และผู้เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จาก 30 สถาบัน ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา บรรยายพิเศษ “การปรับหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนตามระบบอุดมศึกษาใหม่” ทั้งนี้เพื่อให้จัดการศึกษาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ตอบโจทย์ความต้องการทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่มากขึ้น โดยที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยมีการจัดประชุมทุกๆ 2 เดือน เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาการทำกิจกรรมในประเด็นที่สนใจร่วมกันเพื่อผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและสร้างกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงให้กับประเทศ รวมทั้งเพื่อยกระดับความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ทัดเทียมระดับนานาชาติ การรวมตัวเป็นเครือข่ายที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ก่อให้เกิดคุณค่าที่เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวาง อาทิเช่น การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิต การผลิตกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพสูง การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ และการสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้า ด้านการวิจัยของประเทศ