ในวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (Science Training Center : STC) ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น  จำนวนทั้งสิ้น 98 คน ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ใคร่ขอขอบคุณ คุณครูวิวัฒน์ชัย  ธงภักดี  ผู้ประสานงาน และท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น  ผู้อำนวยการ ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์

สำหรับเนื้อหาในการเรียนรู้ มีดังนี้

เวลา 09.00-12.00 น.
ม.1 เรื่องผ่าตัดสัตว์ (ชีววิทยา)
ม.2 เรื่องการศึกษาโปรติส และแพงตอนพืชและสัตว์ (ชีววิทยา)
ม.3 เรื่อง เทคนิคทางนิเวศวิทยา และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ชีววิทยา)