เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการสร้างผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ ระหว่าง กระทรวงพลังงาน โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับ หน่วยงานและสถาบันการศึกษา 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมูลนิธิอนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย โดย นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ลงนามร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ รองคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ ประธานหลักสูตร วท.บ.พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเป็นสักขีพยาน

โดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่จะจุดประกายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับสถาบันการศึกษา เพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ โดยมี 2 รูปแบบ ได้แก่ การนำหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนิสิตนักศึกษา (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำมาใช้ในการเรียนการสอน หลักสูตร วท.บ.พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ) และการนำหลักสูตร ไปใช้ในการฝึกอบรมเฉพาะกิจในรูปแบบบการเรียนการสอนออนไลน์โดยฝึกอบรมให้กับบุคลากรโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม