เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ หัวหน้าภาควิชา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการสำรวจความพร้อมระบบภาพ ระบบเสียง ระบบปรับอากาศ ระบบอินเทอร์เน็ตของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องอ่านหนังสือ รวมทั้งภูมิทัศน์ของบริเวณโดยรอบอาคาร ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมในส่วนต่าง ๆ ที่ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 นี้