ตามที่ผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2 ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่ student.mytcas.com ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ส่งข้อมูลผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2 ให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้ว บัดนี้ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ ให้ผู้มิสทธิ์เข้าศึกษาบันทึกข้อมูลการรายงานตัวให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยดำเนินการขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://registration..msu.ac.th ในระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565

ดาวน์โหลด

5.-ประกาศเข้าศึกษา-คณะวิทย์-4.2