เพื่อให้การสรรหาผู้จัดการโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศกำหนดากรและรายละเอียดการสรรหา ดังนี้

ดาวน์โหลด

ประกาศสรรหาผู้จัดการโครงการ-วมว.

ผู้สนใจยื่นเอกสารพร้อมแบบประวัติ (ตามเอกสารแนบ) ได้ที่ สำนักงานโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 22-27 มิถุนายน 2565 ในวันเวลาราชการ
และแสดงวิสัยทัศน์ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป