เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการพร้อมให้โอวาทและกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ มีคณะผู้บริหาร อาจารย์ในแต่สาขาวิชา รวมทั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้การต้อนรับ โอกาสนี้รองคณบดี ที่รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ได้บรรยายแนะนำนิสิตใหม่ ได้แก่ การแนะนำนิสิตใหม่เกี่ยวกับ ฝ่ายวิชาการ การจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา การให้ความรู้นิสิต เรื่อง นิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา การให้ความรู้กับนิสิต เรื่อง การใช้พื้นที่/ลานจอดรถ บริเวณโดยรอบคณะวิทยาศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ รองคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ การแนะนำนิสิตใหม่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุฤทธิ์ เจริญอินทร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและวิเทศสัมพันธ์ แนะนำการใช้บริการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และการแนะนำการใช้บริการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และการแนะนำนิสิตใหม่เกี่ยวกับเรื่อง ทุนการศึกษาและการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิต โดย นายอนันษา ทองเหลา นักวิชาการศึกษา โดยมีนิสิตใหม่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 518 คน