เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ (SC3) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมพิธีและมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล “อาจารย์ในดวงใจศิษย์” ประจำปี 2565 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.มนตรี ทองมูล ภาควิชาคณิตศาสตร์ ผศ.ดร.ปรเมษฐ์ จันทร์เพ็ง ภาควิชาฟิสิกส์ อ.ดร.รุ่งฤดี ทิวทอง ภาควิชาชีววิทยา และ ผศ.ดร.เกรียงไกร พลหงษ์ ภาควิชาเคมี ซึ่งพิธีไหว้ครู เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญพระคุณของครู อาจารย์ เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามของพิธีไหว้ครู มีนิสิตคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการทั้งนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โอกาสนี้ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทนอาจารย์ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จำนวนกว่า 463,000 บาท