เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดกิจกรรม โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน “โครงการค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ (Science Camp) และ การบูรณาการสหวิทยาเพื่อการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ณ โรงเรียนดงบังวิทยา ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ภายใต้แนวคิดในการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ชุมชน ผ่านกิจกรรมสหวิทยาในการเรียนรู้และส่งเสริมความรู้สู่ชุมชนตามศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนแบบมีส่วนร่วม จึงได้วางแนวทางในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเรียนรู้ทรัพยากรในพื้นทีดินเค็ม การวิเคราะห์คุณภาพน้ำและดิน การพัฒนาต่อยอดพืชพลังงานเพื่อแก้ปัญหาดิน และการหาแนวทางหรือนวัตกรรมในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และนักเรียนในพื้นที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อน เพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนข้างเคียง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีนักเรียน จากโรงเรียนขยายโอกาสภายในพื้นที่ประกอบด้วย โรงเรียนดงบังวิทยา โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ และ โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา กว่า 100 คน เข้าร่วมโครงการ