เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์เภสัชกรจันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกมหาวิทยาลัย – โรงเรียน เข้าร่วมโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 3 ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ วมว. คู่ศูนย์ มมส -โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) โดยมี ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นำเสนอผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงการ วมว. ศูนย์ มมส ณ ห้องประชุมพุทธรักษา (SC3-202) อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หอพักนักเรียน ชมผลงานวิชาการและกิจกรรมของนักเรียน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการร่วมกับตัวแทนนักเรียน อาจารย์ผู้สอนและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโครงการ วมว. อีกด้วย ในการนี้ คู่ศูนย์ มมส -โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) ได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์การดำเนินงานโครงการ วมว. ระยะที่ 3 โดยยินดีรับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการประเมินฯ ไปดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานโครงการให้เกิดผลสัมฤทธิ์