มมส ติด TOP 10 ในไทย : ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก Round University Ranking (RUR) ปี 2020Round University Ranking (RUR) เป็นการจัดอันดับโดย RUR Rankings Agency ตั้งอยู่ที่ กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (a ranking of leading world universities) ซึ่งได้เริ่มจัดอันดับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) โดยบริษัท Clarivate Analytics ซึ่งเผยแพร่ผลการจัดอันดับที่เว็บไซต์ http://roundranking.com/ ได้รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี ค.ศ.2020 นับเป็นอีกครั้งที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้อยู่ในอันดับ TOP 10 ของประเทศไทย และอันดับที่ 766 ของโลก ซึ่งมีอันดับสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยการจัดอันดับมีตัวชี้วัด 20 ตัวชี้วัด ใน 4 ด้าน คือ ด้านการสอน (Teaching) การวิจัย (Research) ด้านความเป็นนานาชาติ (International Diversity) และด้านความยั่งยืนทางการเงิน (Financial Sustainability) สำหรับผลการจัดอันดับที่ 1 ของโลก ได้แก่ Harvard University ทั้งนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียนมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกคน ได้มีส่วนสำคัญในผลแห่งความสำเร็จที่ปรากฏใน Ranking นี้ข่าว : พรรณวรท เดชชัยที่มา : กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ