ในวันที่ 3-4  ตุลาคม 2563  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(สสวท.) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จ.มหาสารคาม  จำนวนทั้งสิ้น 101 คน ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ใคร่ขอขอบคุณ คุณครูเพียงพิศ  ชื่นพิบูลย์  คุณครูผู้ประสานงาน และ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม  ท่านผู้อำนวยการ เทพโกศล มูลไธสง  รวมทั้งทีมงาน มา ณ ที่นี่ด้วย