คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ผลงานโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดดเด่นโครงการ Young Rising Stars of Science Award 2020 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในงาน The 46th International Conference on Science, Technology and Technology – based Innovation (STT46) ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2563 ได้แก่

รางวัลเหรียญเงิน (Silver Prize)
1) นาย รัฐพล ภูมาตนา นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากหน่วยวิจัยเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลแม่เหล็ก โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ รศ.ดร.พรรณวดี จุรีมาศ และ ผศ.ดร.เจษฎา จุรีมาศ
2) นางสาวศศิฉาย พรมพลเมือง และนายปรมินทร์ พุทธิวงศ์ นิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ จากผลงานเรื่อง The PROBABILITY DISTRIBUTION OF daily and monthly streamflowin the Chi-River Basin โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ รศ.ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์

รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Prize)
1) นายธัญวิชญ์ เพลินสมบัติ และนายนาวา สีสุวรรณ นิสิตภาควิชาฟิสิกส์ ผลงานเรื่อง Innovation for measuring density, freshness and grade of non-destructive chicken eggs ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหสารคาม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ.ดร.สุภกร หาญสูงเนิน และ ผศ.ดร.อุฤทธิ์ เจริญอินทร์
2) นางสาวศิริรัตน์ มุละชิวะ และ นางสาววาสนา ปินะถา นิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ ผลงานเรื่อง Regional-analysis-of-ExtremeValues-by-Particulate-MatterPM2.5Concentration-in-IndustrialParkThailand โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ รศ.ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์