RESEARCH HIGHLIGHT

โครงการชาวนามืออาชีพ โครงการที่บูรณาการงานวิจัยร่วมกับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

https://www.youtube.com/watch?v=ZpvCIKYrras ชื่อโครงการ: การยกระดับอาชีพเกษตรกรผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพการเป็นชาวนาพึ่งพาตนเองได้ในวิถีความปกติใหม่...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนินอาจารย์สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์หน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา (Technology Plasma Research Unit)ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้แก่ อุปกรณ์กำเนิดลำพลาสมาเจ็ตแบบเรียงแถว ที่ดำเนินการได้...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มมส คว้ารางวัลเวทีระดับโลก

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน อาจารย์สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลผลงานนวัตกรรม Bronze Medal จากการเข้าร่วมประกวดในเวทีนานาชาติ...

นักวิจัยคณะวิทย์ฯ มมส สร้างนวัตกรรมใหม่ประดิษฐ์ เซนเซอร์ไมโครเวฟ สำหรับการประยุกต์ใช้งานทางการเกษตรและการแพทย์

ที่มา : สาร MSU Onlineเรียบเรียงโดย : สินีนาฎ พรั่งพร้อมกุล นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มมส  สร้างนวัตกรรมใหม่ประดิษฐ์  เซนเซอร์ไมโครเวฟ สำหรับการประยุกต์ใช้งานทางการเกษตรและการแพทย์Microwave Sensors for Agricultural and...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ที่มีผลงานวิจัย จำนวนการอ้างถึงผลงาน และ h-index อยู่ในระดับสูง (อ้างอิงจาก https://www.scopus.com/)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์ ...

“ไดโนสุข” จากทายาทผู้บุกเบิกวงการไดโนเสาร์ไทย สู่ผู้ค้นพบไดโนเสาร์สายพันธ์ใหม่หลายสายพันธุ์

"ไดโนสุข" อาจารย์ ดร.สุรเวช สุธีธร อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากทายาทผู้บุกเบิกวงการไดโนเสาร์ไทย สู่ผู้ค้นพบไดโนเสาร์สายพันธ์ใหม่หลายพันธุ์ที่มา : The Cloud...

นักวิจัยคณะวิทย์ฯ มมส พบซาก “ปลาปอด” ชนิดใหม่ของโลก อายุ 150 ล้านปี

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...

“นักวิจัยคณะวิทย์ มมส ทดสอบอาหารเสริมพืชสูตรซุปเปอร์ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน”

“เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์” “Sustainable Agriculture by Science: SDGs”

กิ้งกือกระบอกชนิดใหม่ของโลก ตั้งแต่ปี 2016-2020

มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูล ISI Quartiles 1 และ 2ตั้งแต่ปี 2016-2020 จำนวน 1 สกุลใหม่ และ 28...