RESEARCH HIGHLIGHT

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งและสนับสนุนหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในระดับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศจัดตั้งและสนับสนุนหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ให้มีความสามารถพัฒนางานวิจัยไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ตลอดถึงการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูงตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย ซึ่งมีพันธกิจที่จะพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ให้เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาผลงานวิจัยให้บรรลุตามเป้าหมาย...

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมาร่วมประชุมรายงานผลการวิจัยกับกรมอู่ทหารเรือ ณ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมาร่วมประชุมรายงานผลการวิจัยกับกรมอู่ทหารเรือ ณ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 คณะนักวิจัยจากหน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา...

คณะวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ “สบู่สมุนไพรต้านอนุมูลอิสระและต้านแบคทีเรีย”

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีลงนามการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา...

RESEARCH HIGHLIGHT SCI-MSU “พลาสติกชีวภาพครบวงจร”

https://youtu.be/Z2auFjkuSZQ "พลาสติกชีวภาพครบวงจร" รองศาสตราจารย์ ดร.ยอดธง ใบมาก หน่วยปฏิบัติการวิจัยพอลิเมอร์แตกสลายทางชีวภาพได้ (Biodegradable Polymers...

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมาให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจาก บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน ผศ.ดร.พิษณุ พูลเจริญศิลป์ และนิสิตหน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา ได้ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณประพจน์ เกียรติโกมล ผู้จัดการส่วนกลยุทธ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม...

กรมอู่ทหารเรือติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยตามแผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อดำรงสภาพยุทโธปกรณ์ของกองทัพ ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมอู่ทหารเรือ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 คณะนักวิจัยในนามของกองทัพเรือ โดยกรมอู่ทหารเรือ นำโดย นาวาเอกบพิธ ทศเทพพิทักษ์ ผอ.โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ กศษ.กพช.อร. นาวาเอกกิตติ์ธนภูมิ...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มมส พัฒนาข้าวอาร์เอส แคลอรี่ต่ำ

นักวิจัย มมส พัฒนาข้าวอาร์เอส แคลอรี่ต่ำ (low Calorie) จากข้าวขาวดอกมะลิ 105 สูตรต้านทานการย่อยด้วยเอนไซม์ ย่อยแป้งอย่างเอนไซม์อะไมเลส และเป็นข้าวทางเลือกสำหรับผู้ที่จำกัดจำนวนแคลลอรี่ในอาหารในแต่ละวันเพื่อสุขภาพที่ดีของเราในปัจจุบันอีกหนึ่งทางเลือก จากข้าวขาวดอกมะลิ 105 สูตรต้านทานการย่อย(แคลอรี่ตํ่า)” โดยจังหวัดมหาสารคามร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านปลาบู่ ต้องการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากข้าวขาวดอกมะลิ 105...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ค้นพบหอยทากบก 5 ชนิดใหม่ของโลก จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

การค้นพบหอยทากบก 5 ชนิดใหม่ของโลก จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ได้ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุระดับนาโนเพื่อพัฒนาเป็นระบบนำส่งยาในสิ่งมีชีวิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ วันโน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามหน่วยปฏิบัติการวิจัยเคมีซูปราโมเลคิวลาร์ (Supramolecular Chemistry)